SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

STADGAR för Västerås Badmintonförening

§ 1

Västerås Badmintonförenings verksamhet skall syfta till att bredda och utveckla

badmintonsporten så att högsta möjliga nivå kan uppnås.

 

MEDLEMSKAP

§ 2

Medlemskap kan erhållas efter skriftlig ansökan och/eller efter det att årsavgiften

betalats.

§ 3

Medlem som utträder ur föreningen skall göra anmälan om detta till styrelsen,

varefter medlemskapet upphör. Eventuella förfallna avgifter erlägges enligt

styrelsens bestämmande.

§ 4

Medlem som trots påminnelse inte erlagt stadgad årsavgift är ej längre medlem.

Medlem som brutit mot dessa stadgar eller som påtagligt skadat föreningen kan

av styrelsen uteslutas ur föreningen.

Frågan om uteslutning av medlem får inte avgöras innan medlemmen beretts tillfälle

att inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar) avge yttrande.

Beslut om uteslutning samt skälen till detta skall meddelas medlemmen i rekommenderat

brev med mottagningsbevis.

I beslutet skall anges vad medlem har att iaktta om han/hon vill överklaga beslutet

(se RF:s stadgar kap 15 § 1).

Sedan beslut om uteslutning erhållit bindande verkan upphör alla förpliktelser mellan

föreningen och den förutvarande medlemmen vad avser stadgeenliga avgifter.

Medlemsavgiftens storlek fastställes av årsmötet. Medlemskortet är personligt och

får icke överlåtas eller utlånas.

 

DELTAGANDE I TÄVLINGAR OCH UPPVISNINGAR

§ 5

Medlem får inte utan styrelsens (eller om styrelsen så bestämmer – vederbörande

ansvarig enligt befattningsbeskrivningen) medgivande representera föreningen.

Om tävlingen eller uppvisningen hålls utanför Norden krävs medgivande också från

Svenska Badmintonförbundet (SBF).

Är arrangören inte ansluten till SBF fordras dessutom att samråd skett med SBF.

 

STYRELSEN

§ 6

Föreningen leds av en styrelse bestående av ordförande och sex övriga ledamöter,

varav tre väljs vid jämt årtal och tre vid udda årtal, jämte två suppleanter.

Mandattiden är två år för ordinarie styrelseledamöter; ett år för ordförande och

suppleanter.

Ledamot och suppleant i styrelsen väljs av ordinarie årsmöte bland röstberättigande

medlemmar.

Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång eller är ledamot förhindrad närvara

inträder den suppleant som står i tur. Eventuellt fyllnadsval skall göras vid nästföljande

årsmöte.

 

Förslag på ansvarsområden inom styrelsen. Dessa fördelas på styrelsens konstituerande möte, efter årsmötet.

 

Ansvarig styrelseledamot för breddverksamhet (ordförande i breddutskottet - BU).

Ansvarig styrelseledamot för utbildning ( ordförande i utbildningsutskottet - UU).

Ansvarig styrelseledamot för tävlingsverksamhet (ordförande i tävlingsutskottet - TU).

Ansvarig styrelseledamot för ekonomi (ordförande i ekonomiutskottet - EU).

Ansvarig styrelseledamot för marknadsföring (ordförande i marknadsutskottet - MU).

 

Styrelsen skall även inom sig utse en verkställande sekreterare. Styrelsen ålägger att

på förslag av respektive utskottsordförande utse ledamöter i utskotten.

Utskottsordförande äger rätt att förkasta av styrelsen föreslagen medarbetare till sitt

utskott.

§ 7

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsför då efter vederbörlig

kallelse minst fyra ledamöter eller tre om beslutet är enhälligt.

§ 8

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och förvaltning.

Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa stadgars efterlevnad,

samt ansvarar för det administrativa arbetet inom föreningen. I ordförandens

frånvaro träder ordförande för TU eller ställföreträdare utvald av styrelsen i hans ställe. Ordföranden representerar föreningen när årsmötet inte pågår eller styrelsen inte sammanträder. Arbetsuppgifterna fördelas bland styrelsens ledamöter.

 

Följande befattningsbeskrivning kan (men måste inte) användas:

1.     Verkställande sekreterare

a.     är kontaktman för medlemmarna

b.     fungerar som samordnande instans för klubbens olika avdelningar

2.     Ansvarig för breddverksamheten (ordförande i BU)

a.     planerar och genomför beslutad verksamhet för föreningens motionärer

b.     planerar och genomför beslutad verksamhet för föreningens fritidsgrupper

c.     utser medhjälpare i form av fritidsgruppledare, motionsledare och lagledare

inom området bredd

d.     är kontaktman för föreningen mot Riksidrottsförbundet (RF), Västmanlands Idrottsförbund (DF), Svenska Badmintonförbundet (SBF) och Mellansvenska Badmintonförbundet (MBF), i breddfrågor

3.     Ansvarig för utbildningsverksamheten (ordförande i UU)

a.     fungerar som föreningens utbildningsledare

b.     planerar och genomför beslutad utbildningsverksamhet inom föreningen

c.     ansvarar för beslutad intern utbildningsverksamhet

d.     är kontaktman mot RF, DF, SBF och MBF i utbildningsfrågor

e.     planerar och genomför beslutad verksamhet i eventuella badmintonskolor

4.     Ansvarig för tävlingsverksamhet (ordförande i TU)

a.     övervakar medlemmarnas träning

b.     anordnar, leder och protokollför dels klubbmästerskap och övriga tävlingar

inom klubben

c.     ansvarar enligt styrelsens beslut för klubbens tävlingsrepresentation

d.     utser ansvariga personer för de olika träningsgrupperna

e.     utser lagledare till serielagen

f.      utser domare

g.     leder och planerar eventuella egna arrangemang såsom klassningstävlingar,

DM och SM

h.     är kontaktman mot RF, DF, SBF och MBF i tävlingsfrågor

i.      träder in som styrelsens ordförande i dennes frånvaro

5.     Ansvarig för ekonomin (ordförande i EU)

a.     ansvarar för föreningens ekonomiska planering, budgetkontroll, fullständig

ekonomisk redovisning samt ekonomisk förvaltning

b.     ansvarar för föreningens lotterier

c.     kontaktman i ekonomiska frågor för föreningen mot RF, DF, SBF och

MBF

6.     Ansvarig för marknadsföring (ordförande i MU)

a.     planerar och genomför reklam, PR, försäljning och utvecklingsverksamhet

b.     är kontaktman för massmedia

c.     är kontaktman för skolor, industrier och övriga institutioner inom föreningens

d.     upptagningsområde

e.     är kontaktman mot RF, DF, SBF och MBF i frågor rörande marknadsföring

§ 9

Styrelsens ledamöter är gemensamansvariga för sin förvaltning.

 

MÖTEN

§ 10

Med klubben hålles:

·      dels ordinarie årsmöte, senast 14 dagar före MBF:s årsmöte

·      dels extra möten när så erfordras

Tidpunkt och plats för mötena skall bestämmas av styrelsen. Kallelse till ordinarie

årsmöte och ordinarie föreningsmöte skall utfärdas senast 14 dagar före mötet.

Vid kallelse till styrelsemöte skall bifogas föregående styrelsemötesprotokoll samt

dagordning för i kallelsen angivet sammanträde. Suppleanterna kallas till samtliga

styrelsemöten.

§ 11

Rösträtt tillkommer:

Medlem som erlagt förfallna avgifter och som under året uppnår en ålder av lägst

14 år, samt ständiga medlemmar.

Rösträtt får ej utövas med fullmakt.

Icke röstberättigad medlem har närvaro- och yttranderätt men inte förslagsrätt.

§ 12

Möte är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

§ 13

Vid ordinarie årsmöte förekommer följande ärenden:

1.     Fråga om mötets behöriga utlysande

2.     Fastställande av röstlängd

3.     Val av ordförande och sekreterare

4.     Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet

5.     Styrelsens berättelse

6.     Revisorernas berättelse

7.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisorerna avser

8.     Val av:

·      Klubbens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år

·      Tre ledamöter av styrelsen för en tid av två år

·      Två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år

·      Högst två ombud till MBF:s årsmöte

·      Valberedning för en tid av ett år, 2-3 ledamöter varav en sammankallande

·      Två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år. I detta val får icke

styrelsens ledamöter deltaga.

9.     Fastställande av årsavgift

10.  Behandling av förslag till verksamhetsplan och ekonomisk plan för kommande verksamhetsperiod.

11.  Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnat av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 14 dagar (förslag om stadgeändring eller upplösning av klubben minst 30 dagar) före mötet.

 

§ 14

Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande

ordinarie årsmöte. Räkenskapsåret omfattar tiden 1/1 – 31/12.

Räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll, medlemsartikel, inventarieförteckning m m)

sänds till revisorerna senast 21 dagar före ordinarie årsmöte.

§ 15

Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under senaste

räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast åtta dagar

före ordinarie möte.

 

BESLUT

§ 16

Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering (öppen eller sluten).

Vid votering bestämmes utgången – utom i frågor som nämns i § 18 – genom enkel

majoritet.

Vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Alla beslut bekräftas genom klubbslag.

§ 17

Beslut i fråga av ekonomisk natur får icke fattas om frågan icke varit upptagen i

föredragningslistan.

 

STADGEFRÅGOR

§ 18

Förslag om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning får endast

avgöras till avgörande vid ordinarie årsmöte. För godkännande av dylikt förslag

erfordras beslut av minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar.

 
Våra sponsorer